Publikace dle abecedy

Bendl, S. (2005). Ukázněná třída aneb Kázeňské minimum pro učitele. Praha: TRITON.

Bendl, S. (2011). Kázeňské problémy ve škole. Praha: TRITON.

Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum.

Csikszentmihalyi, M. (2017). Flow a práce. Praha: Portál.

Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům: Proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.

Fenstermacher, G. D., & Soltis, J. F. (2008). Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Halpin, A. W., & Croft, D. (1963). The organisational climate of schools. Chicago: Midwest Administration Center of the University of Chicago.

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Kasíková, H. & Valenta, J. (1994). Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování. Praha: STD.

Kasíková, H. (1997, 2009). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál.

Kasíková, H. (2001, 2009). Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum.

Kašová, J., Tomková, A., & Dvořáková, M. (2009). Učíme v projektech. Praha: Portál.

Košťálová, H., Miková, Š., & Stang, J. (2008). Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál.

Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., & Tomická, V. (2013). Školní speciální pedagog. Praha: Portál.

Kyriacou, Ch. (2012). Klíčové dovednosti učitele. Cesta k lepšímu vyučování. Praha: Portál.

Lašek, J. (2001). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus.

Lhotková, I., Šnýdrová, I., &Tureckiová, M. (2013). Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Praha: Wolters Kluwer.

Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

Mareš, J. (2001). Sociální klima školy. In Čáp, Mareš. Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Mešková, M. (2012). Motivace žáků efektivní komunikací. Praha: Portál.

Nišponská, M., & Urbánek, P. (2007). Analýza klimatu učitelských sborů ZŠ: kvalitativní sonda. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu: Sborník příspěvků XV. konference ČAPV, (s. 101-108). České Budějovice: JČU.

Pasch, M., Gardner, T. G., Langerová, G. M., Starková, A. J., & Moodyová, C. D. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.

Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

Píšová, M., Duschinská, K., Kargerová, J., Lampertová, A., Lukavská, E., Szimethová,M., & Tomková, A. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita.

Pol, M., & Lazarová, B. (1999). Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy. Praha: Strom.

Pol, M., Rabušicová, M., Novotný, P. a kol. (2006). Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Prášilová, M. (2006). Tvorba vzdělávacího programu. Praha: TRITON.

Prášilová, M. (2011). Projektování v mateřské škole. Olomouc: Hanex.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Šikýř, M., Borovec, D., & Lhotková, I. (2012). Personalistika v řízení školy. Praha: Wolters Kluwer.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál.

Spilková, V., Tomková, A. a kol. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Stang, J., & Miková, Š. (2015). Typologie osobnosti u dětí – Využití ve výchově a vzdělávání. Praha: Portál.

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáku. Praha: Karolinum.

Starý, K.,& Chvál, M. (2009). Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In M. Janíková & K. Vlčková (Eds.), Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 63 – 81) Brno: Paido.

Tannenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Praha: Wolters Kluwer.

Trojan, V. (2014). Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer.

Trojanová, I. (2014). Ředitel a střední management školy. Průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. Praha: Portál.

Trojanová, I. (2014). Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer.

Urbánek, P. (2003). Měření klimatu školy a učitelského sboru v českém prostředí základní školy. Příprava aplikace dotazníku OCDQ-RS. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Sborník příspěvků XI. konference ČAPV. Brno: MU.

Urbánek, P. (2006). Klima učitelských sborů ZŠ: empirická zjištění. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XIV. konference ČAPV. Plzeň: ZČU.

Valenta, J. (2003). Učit se být. Praha: AISIS.

Valenta, J. (2008). Metody a techniky dramatické výchovy. 3. uprav. vyd., Praha: Grada Publishing.

Valenta, J. (2013). Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada Publishing.

Vašťatková, J. (2006). Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: Univerzita Palackého.

Walterová, E. (Ed.) (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum.

Walterová, E., Černý, K., Greger, D., & Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne)veřejná: Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

Wiliam, D., & Leahyová, S. (2016). Zavádění formativního hodnocení. Praktické techniky pro základní a střední školy. Praha: Edulab.